Commander Fleet Activities Yokosuka Logo Commander, Navy Region Japan  |  Commander Fleet Activities Yokosuka
Commander, Navy Installations Command
  Find Your Region or Installation

Travel Japanese

Please use this page when you travel to Japan. Helpful Information on our Narita Bus Office and CDO is listed.


General

**You can change the underlined words to make your own sentence.

Japanese English Translation
Eigo o hanasemasuka? Do you speak English?
Koko wa doko desuka? Where am I now?
Toire wa doko desu ka? Where is the washroom?
Yokosuka ni wa dou ikeba ii desu ka? How do I get to Yokosuka?
Koko kara chikai desu ka? Is it near here?
Aruite ikemasu ka? Can I walk there?
Michi ni mayoi masita I'm lost.
Hai Yes
Iie No
Arigato Thank you
Sumimasen Excuse me
Onegai shimasu Please. (When requesting something)
Yokosuka Kichi/Base Yokosuka Base

 

At Airport

Japanese English Translation
Annai Information
Shutsunyukoku Passport Control
Genkin Cash
Doru US Dollar
Toraberazu Chekku Traveler Cheque
Ginko Bank
Kono toraberazu chekku o genkin ni kaete kudasai I’d like to cash these travelers cheques
YCAT wa dokodesuka Where is YCAT?

 

At Train Station

Japanese English Translation
Densha Train
Eki Station
Tsuginno Yokosuka iki no densha wa nanji
desuka?
Where is the next train for Yokosuka?
Kono densha wa Yokosuka ni ikimasu ka? Does this train go Yokosuka?
Nanji ni demasu ka? What time does it leave?
Nanji ni tsukimasu ka? What time does it arrive?
Dono gurai kakarimasu ka? How long does it take?
Yokosuka made jikan wa dono gurai
desu ka?
How long does it take to get to Yokosuka?
Oufuku kippu o kudasai. I would like to buy a return ticket.
Yokosuka yuki no kippu wo kudasai A ticket to Yokosuka, please.
Katamichi kippu One way ticket
Ofuku kippu Return ticket
Kippu Uriba Ticket Office
Ikura kakari masu ka? How much does this cost?
Norikae ga hitsuyo desu ka? Do I have to change trains?
Yokosuka eki wa doko desu ka? Where is the Yokosuka Station?
Kono densha wa Yokosuka eki ni
tomarimasu ka?
Does this train stop at Yokosuka station?
Tsugi wa nani eki desu ka? What is the next station?

 

Taxi

Japanese English Translation
Takushi - Takushi noriba Taxi - Taxi Stand
Koko e itte kudasai. Take me to this address.
Yokosuka Kichi made onegaishimasu. Please take me to Yokosuka Naval Base.
Yokosuka Kichi made ikura desu ka. How much does it cost to go to the Yokosuka Naval Base?
Massugu itte kudasai. Please go straight.
Migi ni magatte kudasai. Please turn right.
Hidari ni magatte kudasai. Please turn left.
Koko de tomete kudasai. Stop here, please.
Orimasu I'm getting off.

 

At YCAT Bus

Japanese English Translation
Basutei wa doko desu ka? Where is the bus stop?
Kono basu wa Narita Kuko
(Yokohama Station) ni ikimasu ka.
Does this bus go to Narita Airport
(Yokohama Station)?
Tsugi no basu wa nanji desu ka? What time is the next bus?

 

Share This Page